• O festiwalu - panorama

Retrospekcje i refleksje

Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych w Gorzowie Wlkp. od dziesięciu lat wzbogaca paletę propozycji adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej. Szczególnie cenna i ważna jest jego rola w zakresie wychowania estetycznego i czynnego uczestnictwa w kulturze oraz realizacji założeń programowych „Dziedzictwo kulturowe w regionie”.

Festiwale w pięknej scenerii gorzowskiego amfiteatru to – w moim odbiorze – dziesięć spotkań zespołów i ich instruktorów – pedagogów i animatorów kultury, to dziesięć świąt w serdecznej i niepowtarzalnej atmosferze. Ta doskonale przygotowana impreza daje możliwość szlachetnej konfrontacji programów, wymiany doświadczeń, bez niezdrowej rywalizacji (o palmę pierwszeństwa), a z myślą o prezentacji własnych poczynań i osiągnięć artystycznych.

Nie jest to impreza łatwa do przeprowadzenia, zważywszy nie tylko na wielorakie cele do zrealizowania, zróżnicowaną formę wynikającą z tworzywa scenicznego, ambicje i aspiracje twórców programu, ale także na obiektywnie zróżnicowane warunki, w jakich pracują zespoły szkolne. Festiwal ten wymagał szczególnych przemyśleń dotyczących: celów, formuły, organizacji, ale osiągnął obecny wysoki poziom i spełnienie swojej kulturotwórczej roli. W wyniku przemyśleń dokonanych przez inicjatorkę i organizatorów spotkań (do których miałam przyjemność wnieść swój skromny wkład merytoryczny) Festiwal opiera się na następujących założeniach:

  1. Impreza jest miejscem i okazją nie tyle konfrontacji działalności dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych różnych form, co służy diagnozie i ocenie tej pracy pod względem wartości merytorycznego i estetycznego ich poziomu oraz miejsca w ruchu amatorskim, a także ukierunkowaniu ich działalności edukacyjnej i wychowawczej.
  2. Spotkania służą praktycznej realizacji programu „Dziedzictwo kulturowe w regionie”. Zespoły folklorystyczne winny wiązać swoją działalność z powinnością pielęgnowania polskiego dziedzictwa narodowego i regionalnego, a także popularyzowania tradycyjnej kultury jako ważnej części dziedzictwa narodowego.
  3. Festiwal zapewnia pomoc merytoryczną instruktorom zespołów tańca współczesnego w różnych formach, tak aby prezentowały one programy o wysokich walorach merytorycznych i artystycznych dostosowanych do wieku i możliwości wykonawczych tancerzy. W konsultacjach zwraca się uwagę szczególnie na proces kształcąco-wychowawczy i artystyczny w metodach pracy z tymi zespołami, a także kładzie nacisk na umuzykalnienie, rozwijanie zdolności ruchowej, wyobraźni oraz inwencji twórczej wychowawców.


Realizując powyższe założenia, członkowie Rady Artystycznej znaczną część czasu poświęcają zajęciom warsztatowym. Podczas szczegółowych konsultacji indywidualnych dokonują wspólnie z twórcami analizy i oceny programów, udzielają porad służących metodom pracy z zespołem, jak i podnoszeniu poziomu wartości merytorycznych i artystycznych.

Miło mi stwierdzić, że atmosfera zajęć warsztatowych nacechowana była i jest niezwykłą troską uczestników o doskonalenie poziomu pracy szkolnych zespołów tanecznych. Efekty tych działań z przyjemnością obserwowałam podczas ich występów na innych imprezach krajowych i międzynarodowych. O niezwykłej atmosferze gorzowskiej imprezy może też świadczyć fakt, że wszystkie biorące w niej udział zespoły z wielką ochotą zgłaszały chęć ponownego uczestnictwa.

Za te wspólne chwile poświęcone doskonaleniu poziomu dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, za troskę o wartości merytoryczne i artystyczne ich programów pragnę serdecznie podziękować wszystkim zespołom, które brały udział w Gorzowskim Festiwalu od początku jego istnienia. Wszystkim, a szczególnie zaproszonym na Jubileuszowe Spotkanie Laureatów, życzę twórczych pomysłów i sił w poszukiwaniu piękna oraz wytrwałości w dzieleniu się nim z widzem, bo piękno rodzi piękno, pozwala godnie żyć i zaznaczyć na trwałe swój ślad w historii.

Wiele dalszych sukcesów i szerokich dróg w artystycznej przygodzie, Młodzi Przyjaciele.

Myślę, że będę rzecznikiem całej Rady Artystycznej, przekazując wyrazy szacunku i serdecznych podziękowań Pani Dyrektor Jadwidze Kowaleczko – za stworzenie tej imprezy i wspaniałą realizację kolejnych jej edycji.

Podziękowania i gratulacje kieruję do bezpośrednich realizatorów koncertów – Państwa Marii i Krzysztofa Szupiluków oraz Izabelli Szafrańskiej-Słupeckiej i Magdaleny Pery – za doskonałą reżyserię koncertów oraz zaproszenie do ich prowadzenia znakomitego aktora i popularyzatora festiwalu Pana Stanisława Jaskułki, który, jak sądzę, na trwałe związał się z gorzowską imprezą. Niech mi będzie wolno w imieniu młodych wykonawców, całej Rady Artystycznej oraz pedagogów związanych z działalnością zespołów tanecznych, wyrazić podziękowanie oraz głęboką wdzięczność Głównemu Wizytatorowi MENiS Pani Ewie Repsch – za docenianie roli pracy artystycznej i pedagogicznej, jaką podejmują nauczyciele-instruktorzy dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych różnych form, za pomoc i troskę o rozwój Festiwalu.

Wszystkim uczestnikom Jubileuszowgo X Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych – Spotkania Laureatów dotychczasowych jego edycji, życzę wielu sukcesów artystycznych i dużo radości z pobytu w Gorzowie. Wszystkim zaś twórcom i realizatorom tej imprezy dziękuję za jej dziesięciolecie, gratuluję sukcesów i życzę wytrwałości w jej rozwijaniu. Pani Dyrektor Jadwidze Kowaleczko życzę niewyczerpanych sił, nieprzemijającej pasji i wciąż takiego samego entuzjazmu oraz oddanych Festiwalowi Przyjaciół wspierających Ją w realizacji następnych wspaniałych spotkań, na które będziemy czekać i wracać, by wspólnie przeżywać chwile wzruszeń, piękna, sztuki i młodości.

Mira Bobrowska
Ekspert Polskiej Sekcji CIOFF
etnochoreograf, pedagog,
przewodnicząca Rady Artystycznej
Powered by Quick.CMS / Designed by TRC
Do góry
Google Analiytics